{"DataClassName":"環保類","UrlList":[{"EffectiveComplexName":"環境影響說明書-應處理件數-本年未結依開發行為別分(年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10234?periodNo=Y&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"環境影響說明書-應處理件數-本年受理依開發行為別分(年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10235?periodNo=Y&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"環境影響說明書-完成審查件數依開發行為別、完成審查別分(年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10236?periodNo=Y&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"環境影響說明書-內容、資料、格式不符退件依開發行為別分(年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10237?periodNo=Y&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"環境影響評估報告書-應處理件數-本年未結依開發行為別分(年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10238?periodNo=Y&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"環境影響評估報告書-應處理件數-本年受理依開發行為別分(年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10239?periodNo=Y&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"環境影響評估報告書-完成審查件數依開發行為別、完成審查別分(年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10240?periodNo=Y&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"環境影響評估報告書-內容、資料、格式不符退件依開發行為別分(年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10241?periodNo=Y&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"已通過環境影響評估之開發行為-至月底列管開發行為依列管開發行為別分(月)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10242?periodNo=M&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"已通過環境影響評估之開發行為-至月底列管開發行為依列管開發行為別分(年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10242?periodNo=Y&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"已通過環境影響評估之開發行為-監督次數依監督次數別分(月)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10243?periodNo=M&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"已通過環境影響評估之開發行為-處分(理)情形依處分(理)情形別分(月)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10244?periodNo=M&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"應實施環境影響評估而未依規定作成認可前即逕行開發行為-處分情形依處分(理)情形別分(月)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10245?periodNo=M&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"測點高度依測站名稱別、測站編號別分(年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10246?periodNo=Y&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"距離道路依測站名稱別、測站編號別分(年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10247?periodNo=Y&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"(一般地區環境)監測站數依管制區別分(季)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10250?periodNo=Q&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"(一般地區環境)監測站數依管制區別分(年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10250?periodNo=Y&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"(一般地區環境)不合格站數依管制區別、時段別分(季)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10251?periodNo=Q&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"(道路交通)監測站數依管制區別分(季)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10252?periodNo=Q&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"(道路交通)監測站數依管制區別分(年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10252?periodNo=Y&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"(道路交通)不合格站數依管制區別、時段別分(季)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10253?periodNo=Q&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"(事業廢水)本季列管家數依廢水別分(季)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10254?periodNo=Q&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"(事業廢水)本季列管家數依廢水別分(年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10254?periodNo=Y&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"(事業廢水)本季查核數-家數依廢水別分(季)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10255?periodNo=Q&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"(事業廢水)本季查核數-家次依廢水別分(季)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10256?periodNo=Q&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"(事業廢水)水樣檢驗結果依廢水別、合格與否分(季)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10257?periodNo=Q&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"(事業廢水)處罰件數依廢水別、事業廢水污染違反事實別分(季)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10258?periodNo=Q&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"(事業廢水)處罰件數依廢水別、事業廢水污染處分情形別分(季)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10259?periodNo=Q&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"(事業廢水)排放許可證(文件)核發情形-應申請家數依廢水別分(季)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10260?periodNo=Q&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"(事業廢水)排放許可證(文件)核發情形-至本季已核發家數依廢水別分(季)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10261?periodNo=Q&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"(事業廢水)廢水處理專責單位或人員設置情形-應設置家數依廢水別分(季)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10262?periodNo=Q&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"(事業廢水)廢水處理專責單位或人員設置情形-至本季已達設置標準家數依廢水別分(季)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10263?periodNo=Q&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"(污水下水道系統)本季列管系統數依系統別分(季)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10264?periodNo=Q&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"(污水下水道系統)本季列管系統數依系統別分(年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10264?periodNo=Y&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"(污水下水道系統)本季查核數-系統數依系統別分(季)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10265?periodNo=Q&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"(污水下水道系統)本季查核數-家次依系統別分(季)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10266?periodNo=Q&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"(污水下水道系統)水樣檢驗結果依合格與否、系統別分(季)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10267?periodNo=Q&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"(污水下水道系統)處罰件數依事業廢水污染違反事實別、系統別分(季)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10268?periodNo=Q&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"(污水下水道系統)處罰件數依事業廢水污染處分情形別、系統別分(季)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10269?periodNo=Q&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"(污水下水道系統)排放許可證(文件)核發情形-應申請系統數依系統別分(季)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10270?periodNo=Q&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"(污水下水道系統)排放許可證(文件)核發情形-至本季已核發系統數依系統別分(季)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10271?periodNo=Q&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"(污水下水道系統)廢水處理專責單位或人員設置情形-應設置系統數依系統別分(季)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10272?periodNo=Q&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"(污水下水道系統)廢水處理專責單位或人員設置情形-至本季已達設置標準系統數依系統別分(季)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10273?periodNo=Q&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"執行機關資源回收成果統計依環保機關別、回收單位別、資源回收項目別分(月)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10274?periodNo=M&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"月底總人口數(行政區戶籍人數)依環保機關別分(月)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10275?periodNo=M&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"月底總人口數(行政區戶籍人數)依環保機關別分(年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10275?periodNo=Y&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"指定清除地區月底戶籍人口數依環保機關別分(月)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10276?periodNo=M&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"指定清除地區月底戶籍人口數依環保機關別分(年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10276?periodNo=Y&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"垃圾清運總量(含溝泥、不含回收資源、事業廢棄物及遷移舊垃圾)依環保機關別、清運單位別分(月)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10277?periodNo=M&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"垃圾清運總量(含溝泥、不含回收資源、事業廢棄物及遷移舊垃圾)依環保機關別、垃圾處理方式別分(月)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10278?periodNo=M&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"垃圾清運總量(含溝泥、不含回收資源、事業廢棄物及遷移舊垃圾)-平均每日垃圾清運量依環保機關別分(月)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10279?periodNo=M&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"廚餘回收量依環保機關別、廚餘回收管道別分(月)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10280?periodNo=M&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"廚餘回收量依環保機關別、廚餘處理方式別分(月)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10281?periodNo=M&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"查(通)報數依廢機動車輛認定別、車輛別分(月)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10284?periodNo=M&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"現場查核數依廢機動車輛認定別、車輛別分(月)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10285?periodNo=M&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"張貼通知數依廢機動車輛認定別、車輛別分(月)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10286?periodNo=M&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"完成移置數依廢機動車輛認定別、車輛別、移置別分(月)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10287?periodNo=M&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"清理期限內執行,惟無法完成移置(本月張貼)依廢機動車輛認定別、車輛別分(月)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10288?periodNo=M&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"超過清理期限執行,惟無法完成移置依廢機動車輛認定別、車輛別分(月)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10289?periodNo=M&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"本月底貯存數依廢機動車輛認定別、車輛別分(月)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10290?periodNo=M&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"本月底貯存數依廢機動車輛認定別、車輛別分(年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10290?periodNo=Y&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"垃圾處理場(廠)依環保機關別、垃圾處理場(廠)別分(半年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10291?periodNo=H&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"垃圾處理場(廠)依環保機關別、垃圾處理場(廠)別分(年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10291?periodNo=Y&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"垃圾清理車輛與機具依環保機關別、垃圾清理車輛與機具別分(半年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10292?periodNo=H&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"垃圾清理車輛與機具依環保機關別、垃圾清理車輛與機具別分(年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10292?periodNo=Y&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"垃圾清理經費依環保機關別分(半年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10293?periodNo=H&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"垃圾清理規費-依一般廢棄物清除處理收費辦法徵收規費依環保機關別分(半年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10294?periodNo=H&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"垃圾清理規費-其他清潔規費(含代處理費)依環保機關別分(半年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10295?periodNo=H&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"巨大垃圾統計依環保機關別、清運單位別、巨大垃圾別分(月)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10296?periodNo=M&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"巨大垃圾統計依環保機關別、巨大垃圾處理方式別、巨大垃圾別分(月)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10297?periodNo=M&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"清除機構依級別分(年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10298?periodNo=Y&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"處理機構-同意設置依級別分(年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10299?periodNo=Y&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"處理機構-處理許可依級別分(年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10300?periodNo=Y&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"風景名勝遊樂地區公民營市場鐵公路客運車站環境衛生督導-期末列管所數(半年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10301?periodNo=H&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"風景名勝遊樂地區公民營市場鐵公路客運車站環境衛生督導-期末列管所數(年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10301?periodNo=Y&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"風景名勝遊樂地區公民營市場鐵公路客運車站環境衛生督導-抽查數(半年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10302?periodNo=H&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"風景名勝遊樂地區公民營市場鐵公路客運車站環境衛生督導-輔導改善數(半年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10303?periodNo=H&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"風景名勝遊樂地區公民營市場鐵公路客運車站環境衛生督導-告發取締(半年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10304?periodNo=H&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"整頓髒亂死角-清除死角處數(半年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10305?periodNo=H&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"整頓髒亂死角-告發取締(半年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10306?periodNo=H&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"排水溝幹支線清整-長度(半年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10307?periodNo=H&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"排水溝幹支線清整-清除淤泥(公噸)(半年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10308?periodNo=H&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"設置行人專用清潔箱-本期增設數(半年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10309?periodNo=H&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"設置行人專用清潔箱-本期報廢及庫存數(半年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10310?periodNo=H&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"設置行人專用清潔箱-本期期末數(半年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10311?periodNo=H&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"設置行人專用清潔箱-本期期末數(年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10311?periodNo=Y&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"公廁衛生管理-現有列管公廁數量-列管座數(半年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10312?periodNo=H&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"公廁衛生管理-現有列管公廁數量-廁所個數依公廁別分(半年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10313?periodNo=H&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"公廁衛生管理-現有列管公廁督導檢驗及抽查數-次數(半年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10314?periodNo=H&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"公廁衛生管理-現有列管公廁督導檢驗及抽查數-座數(半年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10315?periodNo=H&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"公廁衛生管理-公廁維修情形-新建(半年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10316?periodNo=H&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"公廁衛生管理-公廁維修情形-改建(半年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10317?periodNo=H&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"公廁衛生管理-公廁維修情形-整修(半年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10318?periodNo=H&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"公廁衛生管理-流動廁所-現有數量(半年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10353?periodNo=H&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"公廁衛生管理-流動廁所-支援(半年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10354?periodNo=H&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"公廁衛生管理-流動廁所-租借(半年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10356?periodNo=H&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"環境用藥管理-列管業者家數-製造業(年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10357?periodNo=Y&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"環境用藥管理-列管業者家數-販賣業(年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10363?periodNo=Y&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"環境用藥管理-列管業者家數-病媒防治業(年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10364?periodNo=Y&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"環境用藥管理-申請審查案件數-販賣業許可執照(年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10366?periodNo=Y&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"環境用藥管理-申請審查案件數-病媒防治業許可執照(年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10368?periodNo=Y&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"環境用藥管理-申請審查案件數-工廠變更會勘(年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10371?periodNo=Y&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"環境用藥管理-申請審查案件數-貯存場所變更(年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10374?periodNo=Y&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"環境用藥管理-許可執照核發件數-販賣業(年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10377?periodNo=Y&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"環境用藥管理-許可執照核發件數-病媒防治業(年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10378?periodNo=Y&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"環境用藥查核-製造業-次數(年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10379?periodNo=Y&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"環境用藥查核-製造業-家數(年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10380?periodNo=Y&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"環境用藥查核-販賣業(不含一般環境用藥零售業)-次數(年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10381?periodNo=Y&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"環境用藥查核-販賣業(不含一般環境用藥零售業)-家數(年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10382?periodNo=Y&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"環境用藥查核-病媒防治業-次數(年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10383?periodNo=Y&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"環境用藥查核-病媒防治業-家數(年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10384?periodNo=Y&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"環境用藥查核-環境用藥廣告件數(年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10385?periodNo=Y&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"環境用藥查核-特殊環境用藥施藥查核件數(年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10386?periodNo=Y&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"環境用藥查核-環境用藥標示件數(年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10387?periodNo=Y&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"環境用藥查核-環境用藥查核抽驗樣品送驗件數(年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10388?periodNo=Y&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"環境用藥查核-查獲劣質環境用藥件數(年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10389?periodNo=Y&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"環境用藥查核-查獲偽造、禁用環境用藥件數(年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10390?periodNo=Y&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"環境用藥管理-違規處分(含標示查核)-次數(年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10391?periodNo=Y&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"環境用藥管理-違規處分(含標示查核)-家數(年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10392?periodNo=Y&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"環境用藥管理-教育宣導-場數(年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10393?periodNo=Y&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"環境用藥管理-教育宣導-人數(年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10394?periodNo=Y&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"環境用藥管理-施藥訓練、法規說明會-場數(年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10395?periodNo=Y&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"環境用藥管理-施藥訓練、法規說明會-人數(年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10396?periodNo=Y&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"列管毒性化學物質查核取締結果-已取得許(核)可運作之業者-查核家次依運作別分(季)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10400?periodNo=Q&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"列管毒性化學物質查核取締結果-已取得許(核)可運作之業者-取締家次依運作別分(季)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10401?periodNo=Q&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"列管毒性化學物質查核取締結果-未取得許(核)可運作之業者-查核家次依運作別分(季)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10402?periodNo=Q&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"列管毒性化學物質查核取締結果-未取得許(核)可運作之業者-取締家次依運作別分(季)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10403?periodNo=Q&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"列管毒性化學物質查核取締結果-登記列管家數(季)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10404?periodNo=Q&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"列管毒性化學物質查核取締結果-登記列管家數(年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10404?periodNo=Y&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"檢驗結果統計-自來水水質-檢驗數(月)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10405?periodNo=M&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"檢驗結果統計-自來水水質-不合格數(月)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10406?periodNo=M&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"檢驗結果統計-簡易自來水水質-檢驗數(月)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10407?periodNo=M&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"檢驗結果統計-簡易自來水水質-不合格數(月)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10408?periodNo=M&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"公害陳情案件受理統計依被陳情對象別、公害別分(月)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10409?periodNo=M&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"市所轄區公所-廢棄物-環保局移轉-依被陳情對象別分(月)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10410?periodNo=M&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"市所轄鄉鎮市公所-廢棄物-其他-依被陳情對象別分(月)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10411?periodNo=M&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"市所轄區公所-環境衛生-環保局移轉-依被陳情對象別分(月)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10412?periodNo=M&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"市所轄區公所-環境衛生-其他-依被陳情對象別分(月)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10413?periodNo=M&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"月底列管家數依污染類別分(月)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10420?periodNo=M&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"本月汙染管制相關人力-編制內人力依污染類別分(月)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10421?periodNo=M&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"本月汙染管制相關人力-約聘人力依污染類別分(月)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10422?periodNo=M&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"本月汙染管制相關人力-兼辦人力依污染類別分(月)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10423?periodNo=M&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"本月汙染管制相關人力-清潔隊稽查(查核)人力依污染類別分(月)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10424?periodNo=M&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"本月汙染管制相關人力-委外協辦人力依污染類別分(月)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10425?periodNo=M&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"本月汙染管制相關人力-委外協辦人力依污染類別分(年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10425?periodNo=Y&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"稽查(查核)次數依污染類別分(月)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10426?periodNo=M&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"處分次數-本縣(市)環保局自行開具之裁處書數依污染類別分(月)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10427?periodNo=M&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"處分次數-移轉鄉鎮市公所所開具之告發單數依污染類別分(月)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10428?periodNo=M&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"罰鍰次數-本縣(市)環保局自行罰鍰所開具之處分書數依污染類別分(月)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10429?periodNo=M&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"罰鍰次數-移轉鄉鎮市公所罰鍰所開具之告發單數依污染類別分(月)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10430?periodNo=M&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"已收繳罰鍰件數依污染類別分(月)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10431?periodNo=M&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"罰款收繳概況-本月罰鍰總金額依污染類別分(月)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10432?periodNo=M&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"罰款收繳概況-本月撤銷金額依污染類別分(月)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10433?periodNo=M&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"罰款收繳概況-本月應收繳金額依污染類別分(月)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10434?periodNo=M&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"罰款收繳概況-本月實收金額依污染類別分(月)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10435?periodNo=M&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"罰款收繳概況-至本月底止未繳清罰鍰-件數依污染類別分(月)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10436?periodNo=M&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"罰款收繳概況-至本月底止未繳清罰鍰-金額依污染類別分(月)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10437?periodNo=M&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"移送檢察機關偵辦件數依污染類別分(月)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10438?periodNo=M&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"移送行政執行-件數依污染類別分(月)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10439?periodNo=M&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"移送行政執行-金額依污染類別分(月)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10440?periodNo=M&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"完成行政執行-件數依污染類別分(月)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10441?periodNo=M&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"完成行政執行-金額依污染類別分(月)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10442?periodNo=M&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"取得債權憑證-件數依污染類別分(月)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10443?periodNo=M&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"取得債權憑證-金額依污染類別分(月)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10444?periodNo=M&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"(空氣污染)稽查數依稽查別、空氣污染源別分(月)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10445?periodNo=M&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"(空氣污染)稽查數依稽查別、空氣污染源別分(年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10445?periodNo=Y&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"(空氣污染)稽查數依空氣污染物別、稽查別分(月)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10446?periodNo=M&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"(空氣污染)稽查數依空氣污染物別、稽查別分(年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10446?periodNo=Y&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"(空氣污染)處分數依處分(理)情形別、空氣污染物別、稽查別分(月)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10449?periodNo=M&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"(空氣污染)處分數依處分(理)情形別、空氣污染物別、稽查別分(年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10449?periodNo=Y&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"(空氣污染)處分數依處分(理)情形別、稽查別、空氣污染源別分(月)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10453?periodNo=M&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"(空氣污染)處分數依處分(理)情形別、稽查別、空氣污染源別分(年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10453?periodNo=Y&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"(噪音)稽查數依管制區別、時段別、稽查別、噪音稽查概況分(年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10457?periodNo=Y&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"(噪音)稽查數依稽查別、音源別、噪音稽查概況分(年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10458?periodNo=Y&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"(噪音)處分數依處分(理)情形別、管制區別、時段別、稽查別分(年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10461?periodNo=Y&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"(噪音)處分數依處分(理)情形別、稽查別、音源別分(年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10462?periodNo=Y&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"裁處-件數依環保法律分(年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10488?periodNo=Y&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"裁處-金額依環保法律分(年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10489?periodNo=Y&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"裁處-不法利得依環保法律分(年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10490?periodNo=Y&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"撤銷-件數依環保法律分(年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10491?periodNo=Y&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"撤銷-金額依環保法律分(年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10492?periodNo=Y&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"撤銷-不法利得依環保法律分(年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10493?periodNo=Y&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"繳款-件數依環保法律分(年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10495?periodNo=Y&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"繳款-金額依環保法律分(年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10498?periodNo=Y&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"檢驗件數依統計單位別分(月)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10500?periodNo=M&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"檢驗項次依統計單位別分(月)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10501?periodNo=M&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"環保人員概況依性別、環保人員類別、環保人員項目別分(半年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10507?periodNo=H&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"環保人員概況依環保人員年齡別、環保人員項目別分(半年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10508?periodNo=H&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"環保局及所屬單位歲出預算總數依經資門、經費科目、預決算款項別分(年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10512?periodNo=Y&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"(歲出預算)各鄉鎮市清潔隊及其他廢棄物清運處理經費依經資門、經費科目、預決算款項別分(年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10513?periodNo=Y&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"(歲出預算)市政府總預算依經資門分(年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10514?periodNo=Y&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"(歲出預算)鄉鎮市公所總預算依經資門分(年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10515?periodNo=Y&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"環境保護預算概況-附屬單位預算-基金來源依基金類別、基金來源別分(年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10524?periodNo=Y&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"環境保護預算概況-附屬單位預算-基金用途依基金類別、基金用途別分(年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10525?periodNo=Y&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"(歲出預算)移用以前年度賸餘依基金類別分(年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10526?periodNo=Y&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"(歲出決算)各鄉鎮市清潔隊及其他廢棄物清運處理經費依經資門、經費科目、預決算款項別分(年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10528?periodNo=Y&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"(歲出決算)市政府總決算依經資門分(年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10529?periodNo=Y&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"(歲出決算)縣鎮市公所總決算依經資門分(年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10530?periodNo=Y&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"環境保護決算概況-附屬單位決算-基金來源依基金類別、基金來源別分(年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10531?periodNo=Y&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"環境保護決算概況-附屬單位決算-基金用途依基金類別、基金用途別分(年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10532?periodNo=Y&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"(歲出決算)移用以前年度賸餘依基金類別分(年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10533?periodNo=Y&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"收繳金額-本年收(補)繳依工程類別分(年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10534?periodNo=Y&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"收繳金額-本年退費依工程類別分(年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10535?periodNo=Y&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"本年完工工程-件數依工程類別分(年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10536?periodNo=Y&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"本年完工工程-實際施工日數依工程類別分(年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10537?periodNo=Y&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"本年完工工程-主體工程總面積依工程類別分(年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10538?periodNo=Y&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"迄本年底仍在施工中工程-件數依工程類別分(年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10539?periodNo=Y&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"迄本年底仍在施工中工程-主體工程總面積依工程類別分(年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10540?periodNo=Y&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"本年核算完成原始應繳費-件數依工程類別、原始應繳費金額別分(年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10541?periodNo=Y&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"本年核算完成原始應繳費-金額依工程類別、原始應繳費金額別分(年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10542?periodNo=Y&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"期末清運區戶籍人口數依環保機關別分(半年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10573?periodNo=H&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"期末清運區戶籍人口數依環保機關別分(年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10573?periodNo=Y&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"水肥清運總量依環保機關別、清運單位別分(半年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10574?periodNo=H&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"水肥清運總量依環保機關別、水肥清運目的地別分(半年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10575?periodNo=H&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"期末清運車輛依環保機關別、水肥清運車輛別分(半年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10576?periodNo=H&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"期末清運車輛依環保機關別、水肥清運車輛別分(年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10576?periodNo=Y&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"期末水肥處理設施依環保機關別、水肥清運目的地別分(半年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10577?periodNo=H&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"期末水肥處理設施依環保機關別、水肥清運目的地別分(年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10577?periodNo=Y&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"水肥處理總量依環保機關別、水肥清運目的地別、處理級別分(半年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10578?periodNo=H&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"水肥清理經費依環保機關別分(半年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/10579?periodNo=H&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"檢驗項目統計-自來水水質-檢驗數依水質項目分(月)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/11313?periodNo=M&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"檢驗項目統計-自來水水質-不合格數依水質項目分(月)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/11314?periodNo=M&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"檢驗項目統計-簡易自來水水質-檢驗數依水質項目分(月)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/11315?periodNo=M&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"檢驗項目統計-簡易自來水水質-不合格數依水質項目分(月)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/11316?periodNo=M&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"環保人員概況依性別、環保機關別分(半年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/11337?periodNo=H&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"環保人員概況依環保人員項目別、環保人員職等別分(半年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/11341?periodNo=H&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"環保人員概況-技工、工友、駕駛、臨時工依性別、環保人員類別、環保人員年齡別分(半年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/11342?periodNo=H&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"清理機構-同意設置依級別分(年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/11348?periodNo=Y&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"清理機構-清理許可依級別分(年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/11349?periodNo=Y&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"(空氣污染)稽查數依空氣污染物別、稽查別分(月)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/11350?periodNo=M&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"(空氣污染)稽查數依空氣污染物別、稽查別分(年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/11350?periodNo=Y&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"(空氣污染)稽查數依稽查別、空氣污染源別分(月)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/11351?periodNo=M&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"(空氣污染)稽查數依稽查別、空氣污染源別分(年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/11351?periodNo=Y&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"(空氣污染)處分數依處分(理)情形別、空氣污染物別、稽查別分(月)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/11352?periodNo=M&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"(空氣污染)處分數依處分(理)情形別、空氣污染物別、稽查別分(年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/11352?periodNo=Y&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"(空氣污染)處分數依處分(理)情形別、稽查別、空氣污染源別分(月)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/11353?periodNo=M&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"(空氣污染)處分數依處分(理)情形別、稽查別、空氣污染源別分(年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/11353?periodNo=Y&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"廚餘回收量依清運單位別分(月)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/11356?periodNo=M&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"平均每日巨大垃圾回收再利用依環保機關別分(月)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/11370?periodNo=M&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"平均每日巨大垃圾回收再利用依巨大垃圾別分(月)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/11371?periodNo=M&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"執行機關資源回收成果統計依資源回收項目別、清運單位別分(月)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/11372?periodNo=M&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"已通過環境影響評估之開發行為-至月底列管開發行為-本年1月至本月累計依列管開發行為別分(月)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/11403?periodNo=M&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"已通過環境影響評估之開發行為-至月底列管開發行為-本年1月至本月累計依列管開發行為別分(年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/11403?periodNo=Y&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"本月汙染管制相關人力-委外協辦人力依污染類別分(月)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/11626?periodNo=M&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"本月汙染管制相關人力-委外協辦人力依污染類別分(年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/11626?periodNo=Y&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"檢查-檢查數依空氣污染物別、車輛種類別、檢查檢驗別分(季)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/12284?periodNo=Q&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"檢查-告發數依空氣污染物別、車輛種類別、告發情形別分(季)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/12285?periodNo=Q&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"檢驗-檢查數依空氣污染物別、車輛種類別、檢查檢驗別分(季)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/12286?periodNo=Q&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"檢驗-告發數依空氣污染物別、車輛種類別、告發情形別分(季)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/12287?periodNo=Q&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"氣溫依河川別、河川監測站別、河川監測站編號別分(季)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/12288?periodNo=Q&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"水流量依河川別、河川監測站別、河川監測站編號別分(季)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/12289?periodNo=Q&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"水質紀錄依河川別、河川監測站別、河川監測站編號別、河川水質監測項目分(季)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/12290?periodNo=Q&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"(事業廢水)許可證(文件)核發情形-應申請家數依廢水別、事業文件別分(年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/12308?periodNo=Y&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"(事業廢水)許可證(文件)核發情形-已核發家數依廢水別、事業文件別分(年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/12309?periodNo=Y&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"(事業廢水)廢水處理專責單位或人員設置情形-應設置家數依廢水別、事業設置別分(年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/12310?periodNo=Y&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"(事業廢水)廢水處理專責單位或人員設置情形-已達設置標準家數依廢水別、事業設置別分(年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/12311?periodNo=Y&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"(事業廢水)列管家數依廢水別分(季)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/12312?periodNo=Q&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"(事業廢水)列管家數依廢水別分(年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/12312?periodNo=Y&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"(污水下水道系統)本季列管系統數依系統別分(季)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/12313?periodNo=Q&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"(污水下水道系統)本季列管系統數依系統別分(年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/12313?periodNo=Y&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"(污水下水道系統)排放許可證(文件)核發情形-應申請系統數依系統別、事業文件別分(年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/12314?periodNo=Y&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"(污水下水道系統)排放許可證(文件)核發情形-至本季已核發系統數依系統別、事業文件別分(年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/12315?periodNo=Y&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"(污水下水道系統)廢水處理專責單位或人員設置情形-應設置系統數依系統別、事業設置別分(年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/12316?periodNo=Y&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"(污水下水道系統)廢水處理專責單位或人員設置情形-至本季已達設置標準系統數依系統別、事業設置別分(年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/12317?periodNo=Y&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"收繳金額-本年淨收繳依工程類別分(年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/12326?periodNo=Y&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"TSP依空氣測站名稱別、空氣測站編號別分(月)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/12327?periodNo=M&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"PM10依空氣測站名稱別、空氣測站編號別分(月)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/12328?periodNo=M&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"空氣污染物質依空氣測站名稱別、空氣測站編號別、空氣污染物質別分(月)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/12329?periodNo=M&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"落塵量-數據依空氣測站名稱別、空氣測站編號別分(月)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/12330?periodNo=M&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"落塵量-pH依空氣測站名稱別、空氣測站編號別分(月)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/12331?periodNo=M&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"落塵量-導電度依空氣測站名稱別、空氣測站編號別分(月)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/12332?periodNo=M&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"一般垃圾處理方式依垃圾處理方式別、一般垃圾別分(月)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/12411?periodNo=M&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"本月新增暫存量依一般垃圾別分(月)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/12412?periodNo=M&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"一般垃圾產生量依清運單位別、一般垃圾別分(月)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/12414?periodNo=M&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"無法完成移置數依廢機動車輛認定別、車輛別分(月)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/12444?periodNo=M&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"淘汰老舊機車相關補助申請-期末設籍機車數(年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/13860?periodNo=Y&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"淘汰老舊機車相關補助申請-期末設籍老舊機車數(年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/13861?periodNo=Y&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"淘汰老舊機車相關補助申請-經核定補助人數依老舊機車補助別分(年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/13862?periodNo=Y&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"淘汰老舊機車相關補助申請-經核定補助金額依老舊機車補助別分(年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/13863?periodNo=Y&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"環境教育宣導成果-宣導活動-場次依主辦宣導別分(年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/13864?periodNo=Y&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"環境教育宣導成果-宣導活動-人次依主辦宣導別分(年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/13865?periodNo=Y&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"環境教育宣導成果-文宣品(種)依文宣品類別分(年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/13866?periodNo=Y&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"環境教育宣導成果-經費依經費來源別分(年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/13867?periodNo=Y&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"環境保護預算概況-對特種基金之補助依經資門、經費科目分(年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/13884?periodNo=Y&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"環境保護預算概況-經常門-環保局及所屬、復興區公所清潔隊污染防治附帶收入-預算總數(年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/13885?periodNo=Y&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"附屬單位預算-本期賸餘(短絀)依基金類別分(年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/13886?periodNo=Y&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"環境保護預算概況-附屬單位預算-基金來源依基金類別、基金來源(A)分(年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/13887?periodNo=Y&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"環境保護預算概況-附屬單位預算-基金用途依基金類別、基金用途(B)分(年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/13888?periodNo=Y&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"環境保護決算概況-附屬單位決算-基金來源依基金類別、基金來源(A)分(年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/13890?periodNo=Y&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"環境保護決算概況-附屬單位決算-基金用途依基金類別、基金用途(B)分(年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/13891?periodNo=Y&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"環境保護決算概況-附屬單位決算-本期賸餘(短絀)依基金類別分(年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/13894?periodNo=Y&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"環境保護決算概況-環保局及所屬單位歲出決算總數依經資門、經費科目、預決算款項別分(年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/13895?periodNo=Y&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"環境保護決算概況-對特種基金之補助依經資門、經費科目分(年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/13896?periodNo=Y&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"環境保護決算概況-經常門-環保局及所屬、復興區公所清潔隊污染防治附帶收入-決算數總(年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/13897?periodNo=Y&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"列管關注化學物質查核取締結果-已取得核可運作之業者-查核家次依運作別分(季)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/14020?periodNo=Q&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"列管關注化學物質查核取締結果-已取得核可運作之業者-取締家次依運作別分(季)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/14021?periodNo=Q&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"列管關注化學物質查核取締結果-未取得核可運作之業者-查核家次依運作別分(季)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/14022?periodNo=Q&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"列管關注化學物質查核取締結果-未取得核可運作之業者-取締家次依運作別分(季)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/14023?periodNo=Q&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"列管關注化學物質查核取締結果-登記列管家數(季)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/14025?periodNo=Q&type=JSON"},{"EffectiveComplexName":"列管關注化學物質查核取締結果-登記列管家數(年)","Url":"https://statbas.tycg.gov.tw:443/SDBTool/RestfulAPI/StatDB/EffectiveComplex/StatData/14025?periodNo=Y&type=JSON"}]}